Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.๒๔๙๗ ในเขตท้... (22 พ.ค. 2563)  
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป... (19 พ.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง คำแนะนำในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไว... (08 พ.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้้ำหลังสวน เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย (07 พ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดโรคต... (07 เม.ย. 2563)
ประกาศ เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ค... (07 เม.ย. 2563)
ประกาศ เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ค... (07 เม.ย. 2563)
ประกาศ เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ค... (07 เม.ย. 2563)
ประกาศ เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ค... (07 เม.ย. 2563)
ประกาศ เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ค... (07 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับเทศบาล ประเพณี และพิธีทางศาสนา ในสถ... (03 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20... (03 เม.ย. 2563)
คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1208/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาต... (03 เม.ย. 2563)
คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1207/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาต... (03 เม.ย. 2563)
ประกาศ เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (03 เม.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรั... (24 มี.ค. 2563)
คำสั่งจังหวัดชุมพร เรื่อง ปิดสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนใน... (24 มี.ค. 2563)
ประกาศ เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ค... (17 มี.ค. 2563)
ประกาศ เรื่อง กรมสรรพากรออกมาตรการภาษี ขยายเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคล... (03 มี.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื... (03 มี.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน โ... (08 ก.ค. 2563)  

การถวายเทียนพรรษาแด่วัดสว... (03 ก.ค. 2563)  

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (26 มี.ค. 2563)  

ในขณะนี้ทางเทศบาลตำบลปากน... (26 มี.ค. 2563)

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน โ... (26 มี.ค. 2563)

ตามที่นายกรัฐมนตรีประกาศใ... (26 มี.ค. 2563)

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด... (24 มี.ค. 2563)

นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศ... (24 มี.ค. 2563)

โครงการคนไทยร่วมใจป้องกัน... (23 มี.ค. 2563)

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ร... (23 มี.ค. 2563)

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มีนาคม... (19 มี.ค. 2563)

วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม ... (18 มี.ค. 2563)

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลั... (18 มี.ค. 2563)

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลั... (18 มี.ค. 2563)

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน โ... (17 มี.ค. 2563)

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนจั... (12 มี.ค. 2563)

นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศ... (27 ก.พ. 2563)

นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศ... (10 ก.พ. 2563)

พิธีรับพระราชทานพระบรมฉาย... (04 ก.พ. 2563)

ประชุมประชาคมท้องถิ่นเพื่... (28 ม.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุ... (20 มี.ค. 2563)  
ประกาศ เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม... (25 ต.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอน... (13 พ.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร... (12 ธ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจรา... (19 พ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่... (09 พ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่... (16 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบ... (19 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื... (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท... (08 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกข... (20 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชพ... (02 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบ... (02 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง โครงการซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ... (02 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบสถานที่ทิ้งขยะ หม... (02 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงก... (13 มี.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร... (16 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถ... (16 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครง... (16 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะเป็... (16 ก.พ. 2561)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 ต่อ 0 หรือ 309  โทรสาร : 077-561061 ต่อ 208  อีเมล์ : admin@paknamlangsuan.go.th

Powered By paknamlangsuan.go.th