Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
บริการออนไลน์
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่่อง การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง... (12 ต.ค. 2563)  
ประกาศเทศบาลต้าบลปากน้าหลังสวน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประ... (09 ต.ค. 2563)  
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 30-35 / 2563 (24 ก.ย. 2563)  
ประกาศเทศบาลต้าบลปากน้าหลังสวน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส1-3 ประจำ... (24 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อ... (23 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค... (21 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ขายทอดตลาดอาคารสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุพร้อมรื... (01 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลต้าบลปากน้าหลังสวน เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ... (01 ก.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็... (31 ส.ค. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 29/2563 (21 ส.ค. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 28/2563 (21 ส.ค. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 27/2563 (21 ส.ค. 2563)
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น (17 ส.ค. 2563)
กองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ขอประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง... (14 ส.ค. 2563)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 26/2563 (14 ส.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่... (11 ส.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ให้ผู้พิการตรวจสอบวันหมดอายุของบัตรประจำตัว... (07 ส.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลที่ประสงค์เข้ารั... (06 ส.ค. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 25/2563 (05 ส.ค. 2563)
ประกาศแจ้งเตือนภัย ฉบับที่ 10/2563 (31 ก.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน โ... (29 ต.ค. 2563)  

อาหารกลางวันเด็กเล็ก ศูนย... (27 ต.ค. 2563)  

อาหารกลางวันเด็กเล็ก ศูนย... (26 ต.ค. 2563)  

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในว... (23 ต.ค. 2563)

กิจกรรมปลูกต้นทองอุไร บริ... (22 ต.ค. 2563)

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน โ... (21 ต.ค. 2563)

กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องใน... (21 ต.ค. 2563)

อาหารกลางวันเด็กเล็ก ศุนย... (21 ต.ค. 2563)

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน โ... (09 ต.ค. 2563)

(02 ต.ค. 2563)

นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศ... (01 ต.ค. 2563)

การประชุมสภาเทศบาลตำบลปาก... (15 ก.ย. 2563)

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน โ... (14 ก.ย. 2563)

วัุนที่ 11 กันยายน 2563 ก... (11 ก.ย. 2563)

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน โ... (08 ก.ย. 2563)

นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศ... (08 ก.ย. 2563)

พิธีปิดโครงการฝึกอบรบจิตอ... (28 ส.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรบจิตอาสาภัยพ... (28 ส.ค. 2563)

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรบจิต... (28 ส.ค. 2563)

โครงการฝึกอบรบจิตอาสาภัยพ... (28 ส.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุ... (20 มี.ค. 2563)  
ประกาศ เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม... (25 ต.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอน... (13 พ.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร... (12 ธ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจรา... (19 พ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่... (09 พ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่... (16 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบ... (19 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื... (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท... (08 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกข... (20 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชพ... (02 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบ... (02 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง โครงการซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ... (02 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบสถานที่ทิ้งขยะ หม... (02 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงก... (13 มี.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร... (16 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถ... (16 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครง... (16 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะเป็... (16 ก.พ. 2561)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 ต่อ 0 หรือ 309  โทรสาร : 077-561061 ต่อ 208  อีเมล์ : admin@paknam2008@hotmail.com

Powered By paknamlangsuan.go.th