Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
บริการออนไลน์
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดช... (25 ม.ค. 2564)  
"ครอบครัวเราปลอดภัย ชุมพรปลอดภัย" (22 ม.ค. 2564)  
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (22 ม.ค. 2564)  
ข่าวสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ฉบับที่ 4 ประจำเดือนมกราคม 2564 เรื่อง ถึงกำหนดเ... (18 ม.ค. 2564)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่ 46-50/2563 (15 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ป้าย และ... (12 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็... (08 ม.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคต... (29 ธ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (21 ธ.ค. 2563)
จดหมายข่าวประจำเดือนธันวาคม 2563 (17 ธ.ค. 2563)
ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริห... (16 ธ.ค. 2563)
ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ยืนยันสิทธิ์สำหรับร้านอาหารแผงลอย (14 ธ.ค. 2563)
ประกาศเทศบาลต้าบลปากน้าหลังสวน เรื่อง กำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง... (09 ธ.ค. 2563)
ขอเชิญส่งผู้สมัครเข้าร่วมการประกวด Miss Chumphon 2020 (03 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง แจ้งเตือนผู้ประกอบการห้ามฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าและบริก... (30 พ.ย. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39-42 / 2563 (18 พ.ย. 2563)
คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เรื่อง ห้ามขายสินค้าและอุปก... (17 พ.ย. 2563)
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36-38 / 2563 (16 พ.ย. 2563)
คู่มือความปลอดภัยทางถนน (10 พ.ย. 2563)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังส... (10 พ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

"ครอบครัวเราปลอดภัย ชุมพร... (22 ม.ค. 2564)  

การมอบเกียรติบัตรและของที... (04 ม.ค. 2564)  

ประชุมการจำหน่ายสินค้าใน... (29 ธ.ค. 2563)  

การประชุม เรื่อง การรับมื... (21 ธ.ค. 2563)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร... (21 ธ.ค. 2563)

นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศ... (04 ธ.ค. 2563)

เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน โ... (04 ธ.ค. 2563)

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ... (04 ธ.ค. 2563)

นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศ... (04 ธ.ค. 2563)

นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศ... (04 ธ.ค. 2563)

กิจกรรมวันเอดส์โลก 1 ธันว... (02 ธ.ค. 2563)

พิธีเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพ... (25 พ.ย. 2563)

จดหมายข่าวประจำเดือนพฤศจิ... (16 พ.ย. 2563)

นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศ... (16 พ.ย. 2563)

ขอขอบคุณท่าน ผอ. รร. ปากน... (16 พ.ย. 2563)

เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน โ... (10 พ.ย. 2563)

นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศ... (10 พ.ย. 2563)

เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน โ... (05 พ.ย. 2563)

นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศ... (05 พ.ย. 2563)

นายธีรวุฒิ ประสาตร์สาน รอ... (04 พ.ย. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุ... (20 มี.ค. 2563)  
ประกาศ เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม... (25 ต.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอน... (13 พ.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร... (12 ธ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจรา... (19 พ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่... (09 พ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่... (16 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบ... (19 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื... (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท... (08 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกข... (20 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชพ... (02 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบ... (02 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง โครงการซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ... (02 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบสถานที่ทิ้งขยะ หม... (02 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงก... (13 มี.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร... (16 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถ... (16 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครง... (16 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะเป็... (16 ก.พ. 2561)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 ต่อ 0 หรือ 309  โทรสาร : 077-561061 ต่อ 208  อีเมล์ : admin@paknam2008@hotmail.com

Powered By paknamlangsuan.go.th