Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
บริการออนไลน์
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชุดวีดีทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก (06 พ.ค. 2564)  
ข่าวประชาสัมพันธ์ การเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 (06 พ.ค. 2564)  
ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 (06 พ.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วัน... (03 พ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต... (30 เม.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง มาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต... (28 เม.ย. 2564)
ข่าวสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ฉบับที่ 7 ประจำเดือนเมษายน 2564 เรื่อง ขยายเวลาก... (22 เม.ย. 2564)
ประกาศกรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดที่ดินที่ได้รับอนุญาตให้ทำป... (20 เม.ย. 2564)
การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9-10/2564 (09 เม.ย. 2564)
ข่าวสำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร ประจำเดือนมีนาคม 2564 เรื่อง ใกล้สิ้นสุดเวลาการย... (08 เม.ย. 2564)
ประกาศโรงเรียนชุมพรปัญญานุกูล เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียน ปีการศึกษา 256... (08 เม.ย. 2564)
เทศบาลตาบลปากนา้ หลังสวน รายงานเปรียบเทียบผลการใช้จ่ายเงิน -แผนการใช้จ่ายเงนิ ปร... (31 มี.ค. 2564)
ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เรื่อง อัตราวงเงินและรายการค่าใช้จ่า... (25 มี.ค. 2564)
กฎกระทรวง กําหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับส... (25 มี.ค. 2564)
ข่าวสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ข้อพึงระวังการะทำผิดกฎหมายในการเลือกตั้งสมาชิ... (24 มี.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือ... (24 มี.ค. 2564)
สทนช.ชวนทำความรู้จักองค์กรผู้ใช้น้ำ (24 มี.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2563... (23 มี.ค. 2564)
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาสัมพันธ์โครงการ ครั้งที่ 1 โครงการศึกษาเพื่อกำหนดแนวทาง... (17 มี.ค. 2564)
วันที่ 3 - 9 มีนาคม 2564 เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือก... (12 มี.ค. 2564)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการสมาชิกวุฒิสภาพบปะป... (01 เม.ย. 2564)  

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ... (31 มี.ค. 2564)  

กิจกรรมเดินรณรงค์การออกไป... (26 มี.ค. 2564)  

เอกสารประชาสัมพันธ์การเลื... (25 มี.ค. 2564)

การอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเน... (24 มี.ค. 2564)

เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน โ... (19 มี.ค. 2564)

เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน โ... (18 มี.ค. 2564)

เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน โ... (17 มี.ค. 2564)

เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน โ... (15 มี.ค. 2564)

"ครอบครัวเราปลอดภัย ชุมพร... (22 ม.ค. 2564)

การมอบเกียรติบัตรและของที... (04 ม.ค. 2564)

ประชุมการจำหน่ายสินค้าใน... (29 ธ.ค. 2563)

การประชุม เรื่อง การรับมื... (21 ธ.ค. 2563)

การประชุมคณะกรรมการบริหาร... (21 ธ.ค. 2563)

นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศ... (04 ธ.ค. 2563)

เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน โ... (04 ธ.ค. 2563)

การประชุมเพื่อปรึกษาหารือ... (04 ธ.ค. 2563)

นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศ... (04 ธ.ค. 2563)

นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศ... (04 ธ.ค. 2563)

กิจกรรมวันเอดส์โลก 1 ธันว... (02 ธ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุ... (20 มี.ค. 2563)  
ประกาศ เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประม... (25 ต.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอน... (13 พ.ค. 2562)  
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร... (12 ธ.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจรา... (19 พ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่... (09 พ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่... (16 ต.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบ... (19 ก.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื... (29 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง สอบราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท... (08 มิ.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกข... (20 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ชพ... (02 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเทศบ... (02 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง โครงการซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ... (02 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง โครงการก่อสร้างรั้วล้อมรอบสถานที่ทิ้งขยะ หม... (02 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงก... (13 มี.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร... (16 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถ... (16 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างโครง... (16 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงรถบรรทุกขยะเป็... (16 ก.พ. 2561)
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 กด 0   โทรสาร : 077-551663  อีเมล์ : admin@paknam2008@hotmail.com

Powered By paknamlangsuan.go.th