Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
บริการออนไลน์
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา

          ชุมชนปากน้ำหลังสวนได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลปากน้ำหลังสวน เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๗๔ ตอนที่ ๔ หน้าที่ ๑๗ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๓ ของตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน รวมพื้นที่ ๑.๒๐๘ ตารางกิโลเมตร 
          การบริหารงานสุขาภิบาลอยู่ภายใต้การกำกับของฝ่ายปกครองโดยมีนายอำเภอหลังสวนเป็นประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลัดอำเภอเป็นปลัดสุขาภิบาล และมีตัวแทนชุมชนเป็นกรรมการสุขาภิบาล จำนวน ๙ คน รวมเป็นระยะเวลา ๔๒ ปี จึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลปากน้ำหลังสวน เป็นเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และรองประธานกรรมการสุขาภิบาลในขณะนั้น คือ นายเจด็จ เกตากุล  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวนคนแรก และในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนเป็นครั้งแรก


          ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำหลังสวน ซึ่งมีเขตพื้นที่ของตำบลปากน้ำที่อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนเดิม ประกอบด้วยหมู่ที่ ๒, ๔, ๕ และ หมู่ที่ ๖ ได้บูรณาการรวมกับเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนทั้งตำบลปากน้ำ รวมพื้นที่ทั้งหมด ๘.๖๑๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕,๓๘๖ ไร่
 

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 กด 0   โทรสาร : 077-551663  อีเมล์ : admin@paknam2008@hotmail.com

Powered By paknamlangsuan.go.th