Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
บริการออนไลน์
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป

ที่ตั้งและอาณาเขต
          เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนตั้งอยู่ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยบริเวณปากแม่น้ำ หลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร มีอาณาเขต ดังนี้

     ด้านเหนือ 
          ตั้งแต่หลักเขตที่ ๑ ไปทางทิศตะวันออก ตามเส้นแบ่งเขตระหว่างตำบลปากน้ำกับตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากชายเขาทัพชัยไปทางทิศตะวันออกผ่านโรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ผ่านทางหลวงชนบทบริเวณพิกัด NM ๑๕๐๐๑๖ สิ้นสุดหลักเขตที่ ๒ ที่ทะเลอ่าวไทย บริเวณพิกัด NM ๑๗๐๐๑๕ รวมระยะทางด้านทิศเหนือประมาณ ๒,๐๐๐ เมตร

     ด้านตะวันออก 
          จากหลักเขตที่ ๒
 ไปทางทิศใต้ เลียบชายฝั่งทะเลอ่าวไทยถึงบริเวณปากน้ำแม่น้ำหลังสวน ติดต่อกับตำบลบางมะพร้าว สิ้นสุดที่หลักเขตที่ ๓ บริเวณพิกัด NM ๑๗๖๙๙๓ รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ ๒,๕๐๐ เมตร

     ด้านใต้ 
          จากหลักเขตที่ ๓
 ไปทางทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากปากแม่น้ำหลังสวน ไปทางทิศตะวันตกโดยใช้กึ่งกลางแม่น้ำหลังสวนเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างตำบลปากน้ำกับตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สิ้นสุดที่หลักเขตที่ ๔ ทางทิศใต้ เขาทัพชัยจดแม่น้ำหลังสวน ติดต่อเขตตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร บริเวณพิกัด NM ๑๔๖๐๐๒ ใช้หลักเขตร่วมกับตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ ๕,๐๐๐ เมตร

     ด้านตะวันตก 
          จากหลักเขตที่ ๔
 ไปทางทิศเหนือตามแนวแบ่งเขตระหว่างตำบลปากน้ำกับตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร เลียบเชิงเขาทัพชัยทางทิศตะวันออก บรรจบหลักเขตที่ ๑ บริเวณพิกัด NM ๑๕๐๐๑๖ รวมระยะทางด้านทิศตะวันตกประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร
    

สภาพภูมิประเทศ
          เป็นที่ราบริมฝั่งปากแม่น้ำและชายฝั่งทะเลที่เกิดจากการทับถมของตะกอนจากแม่น้ำหลังสวน กับการพัดพาของกระแสน้ำทะเลพัดทรายมาก่อกั้นเป็นสันทอดจากเหนือลงใต้
   

สภาพภูมิอากาศ
          ปากน้ำหลังสวนตั้งอยู่ในเขตมรสุมเมืองร้อน แบ่งออกเป็น ๒ ฤดูกาล คือ ฤดูร้อนและฤดูฝน มีฝนตกตลอดปี ได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้


เขตการปกครองและสถิติจำนวนประชากร  
          เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน ๖ หมู่บ้าน โดยมีจำนวนประชากร ดังนี้   

 
หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
หมู่ที่ ๑ บ้านบางสมบูรณ์ ๑,๑๑๖ ๑,๐๙๐ ๒,๒๐๖
หมู่ที่ ๒ บ้านทัพชัย ๘๓ ๗๐ ๑๕๓
หมู่ที่ ๓ บ้านหัวกรัง ๑,๔๕๐ ๑,๕๒๗ ๒,๙๗๗
หมู่ที่ ๔ บ้านหินสามก้อน ๓๒๑ ๓๕๘ ๖๗๙
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองไทร ๑๖๓ ๑๖๒ ๓๒๕
หมู่ที่ ๖ บ้านทุ่งล่าง ๑๙๘ ๒๑๓ ๔๑๑
ทะเบียนบ้านกลาง ๔๗ ๓๓ ๘๐
รวม ๓,๓๗๘ ๓,๔๕๓ ๖,๘๓๑ 
ข้อมูล ณ เดือน มกราคม ๒๕๕๔ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน


สถิติจำนวนประชากรเขตเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ณ วันสิ้นปี
 
ช่วงอายุ (ปี) ปี ๒๕๕๑ (คน) ปี ๒๕๕๒ (คน) ปี ๒๕๕๓ (คน)
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
ต่ำกว่า ๑ ปี ๓๖ ๒๙ ๖๕ ๑๗ ๑๘ ๓๕
๑ - ๕ ๒๑๗ ๒๐๕ ๔๒๒ ๒๐๘ ๑๙๔ ๔๐๒ ๑๗๕ ๑๖๙ ๓๔๔
๖ - ๑๐ ๒๒๐ ๒๑๗ ๔๓๗ ๒๒๕ ๒๒๑ ๔๔๖ ๒๑๕ ๒๑๘ ๔๓๓
๑๑ - ๑๕ ๒๑๒ ๒๐๒ ๔๑๔ ๒๒๐ ๑๙๗ ๔๑๗ ๒๒๐ ๒๐๒ ๔๒๒
๑๖ - ๒๐ ๒๓๓ ๒๒๐ ๔๕๓ ๒๓๕ ๒๒๗ ๔๖๒ ๒๑๓ ๒๐๓ ๔๑๖
๒๑ - ๒๕ ๒๒๓ ๒๖๔ ๔๘๗ ๒๑๑ ๒๔๖ ๔๕๗ ๒๑๖ ๒๓๖ ๔๕๒
๒๖ - ๓๐ ๓๐๒ ๒๕๖ ๕๕๘ ๓๑๐ ๒๕๓ ๕๖๓ ๒๗๓ ๒๖๕ ๕๓๘
๓๑ - ๓๕ ๒๕๓ ๒๖๒ ๕๑๕ ๒๖๔ ๒๗๑ ๕๓๕ ๒๗๖ ๒๕๖ ๕๓๒
๓๖ - ๔๐ ๒๗๗ ๒๕๔ ๕๓๑ ๒๕๘ ๒๖๑ ๕๑๙ ๒๕๖ ๒๕๑ ๕๐๗
๔๑ - ๔๕ ๒๖๗ ๒๘๗ ๕๕๔ ๒๗๗ ๒๘๕ ๕๖๒ ๒๗๔ ๒๗๒ ๕๔๖
๔๖ - ๕๐ ๒๔๖ ๒๗๒ ๕๑๘ ๒๔๔ ๒๖๙ ๕๑๓ ๒๕๗ ๒๙๔ ๕๕๑
๕๑ - ๕๕ ๒๑๔ ๒๑๕ ๔๒๙ ๒๓๐ ๒๓๑ ๔๖๑ ๒๓๓ ๒๒๕ ๔๕๘
๕๖ - ๖๐ ๑๖๙ ๑๘๔ ๓๕๓ ๑๗๙ ๒๐๐ ๓๗๙ ๑๙๐ ๒๓๑ ๔๒๑
มากกว่า ๖๐ ปี ๔๕๖ ๕๒๓ ๙๗๙ ๔๖๖ ๕๔๓ ๑,๐๐๙ ๕๑๗ ๕๙๐ ๑,๑๐๗
รวม ๓,๓๒๕ ๓,๓๙๐ ๖,๗๑๕ ๓,๓๔๔ ๓,๔๑๖ ๖,๗๖๐ ๓,๓๒๑ ๓,๔๑๔ ๖,๗๓๕
ที่มา : สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน (งานทะเบียนราษฎรฯ)

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 กด 0   โทรสาร : 077-551663  อีเมล์ : admin@paknam2008@hotmail.com

Powered By paknamlangsuan.go.th