Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพสังคม
สภาพสังคม

     ลักษณะชุมชน
          เป็นชุมชนที่มีความเจริญเนื่องจากการทำประมง การค้าขาย ประชากรในเขตเทศบาลจะอยู่ผสมระหว่างชนดั่งเดิมกับผู้ที่อพยพมาจากต่างจังหวัด เพื่อทำการประมง ทำสวน การค้าขายและรับจ้างทั่วไป นอกจากนี้ยังมีประชากรซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก  

     การศึกษา
     ๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
          
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ตามโครงการถ่ายโอนกิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๓ ขวบ)


 
เด็กเล็ก ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
๒.๕ - ๓ ขวบ
๓ - ๔ ขวบ
๑๑
๕๐
๑๑
๔๖
๒๒
๙๖
รวมเด็กเล็กทั้งหมด ๖๑ ๕๗ ๑๑๘
ครูผู้ดูแลเด็ก ๑๑ ๑๒
ที่มา : กองการศึกษา ปีการศึกษา  ๒๕๕๓
อัตราเฉลี่ยครูผู้ดูแลเด็ก / เด็กเล็ก ๑ / ๑๐ คน

          
     ๒. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ แห่ง คือ
          
          โรงเรียนวัดสว่างมนัส ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖


 
ระดับชั้น ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
อนุบาล ๑
อนุบาล ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๑
ประถมศึกษาปีที่ ๒
ประถมศึกษาปีที่ ๓
ประถมศึกษาปีที่ ๔
ประถมศึกษาปีที่ ๕
ประถมศึกษาปีที่ ๖
๔๒
๔๘
๕๒
๔๘
๒๒
๓๓
๓๔
๓๕
๔๒
๔๐
๓๖
๕๑
๔๔
๓๔
๒๙
๓๘
๘๔
๘๘
๘๘
๙๙
๖๖
๖๗
๖๓
๗๓
รวม ๓๑๔ ๓๑๔ ๖๒๘
ที่มา : โรงเรียนวัดสว่างมนัส ปีการศึกษา ๒๕๕๓
จำนวนครูทั้งหมด ๒๘ คน อัตราเฉลี่ยครู / นักเรียน ๑ / ๒๒ คน

          
     ๓. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง คือ
          
          โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖

 
ระดับชั้น ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
มัธยมศึกษาปีที่ ๑
มัธยมศึกษาปีที่ ๒
มัธยมศึกษาปีที่ ๓
มัธยมศึกษาปีที่ ๔
มัธยมศึกษาปีที่ ๕
มัธยมศึกษาปีที่ ๖
๓๘
๒๔
๓๐
๒๑
๑๗
๑๓
๓๐
๑๐
๒๒
๓๕
๒๙
๖๘
๓๔
๕๒
๕๖
๔๖
๑๗
รวม ๑๔๓ ๑๓๐ ๒๗๓


     ศาสนา 
          ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด ๒ แห่ง คือ วัดสว่างมนัส และ วัดแหลมสน นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้า จำนวน ๑ แห่ง คือ ศาลเจ้าปากน้ำหลังสวน
   
     ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
          - ประเพณีแห่พระแข่งเรืออำเภอหลังสวน โดยเทศบาลฯ อุดหนุนงบประมาณให้แก่วัดสว่างมนัสในการส่งเรือเข้าแข่งขันและร่วมงานประเพณี (ช่วงออกพรรษาของทุกปี)
          - งานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในเดือนเมษายน (เทศกาลสงกรานต์)
          - งานประเพณีลอยกระทง   
          - งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่
          - งานประเพณีแห่เทียนพรรษา


เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 ต่อ 0 หรือ 309  โทรสาร : 077-561061 ต่อ 208  อีเมล์ : admin@paknamlangsuan.go.th

Powered By paknamlangsuan.go.th