Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี

๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาปากน้ำหลังสวนเป็นเมืองน่าอยู่
          ๑.๑ แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
          ๑.๒ แนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการปรับปรุงผังเมือง
          ๑.๓ แนวทางการพัฒนาระบบจราจร
          ๑.๔ แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
          ๑.๕ แนวทางการพัฒนาระบบการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและกำจัดสัตว์พาหะนำโรค
          ๑.๖ แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
          ๑.๗ แนวทางการพัฒนาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          ๑.๘ แนวทางการพัฒนาการศึกษา คุณธรรมจริยธรรม และอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
          ๑.๙ แนวทางการพัฒนากีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
   
๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
          ๒.๑ แนวทางการพัฒนาอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน
          ๒.๒ แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
          ๒.๓ แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการประมง  
   
๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร
          ๓.๑ แนวทางการพัฒนาบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
          ๓.๒ แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
          ๓.๓ แนวทางการพัฒนาระบบเอกสาร เครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงาน
          ๓.๔ แนวทางการพัฒนารายได้ของเทศบาล


เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 ต่อ 0 หรือ 309  โทรสาร : 077-561061 ต่อ 208  อีเมล์ : admin@paknamlangsuan.go.th

Powered By paknamlangsuan.go.th