Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
บริการออนไลน์
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานะการคลัง/งบประมาณ
สถานะการคลัง/งบประมาณ

งบประมาณ

รายรับของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ปี  ๒๕๕๑ - ปี ๒๕๕๓
ประเภท ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓
ก. รายได้
หมวดภาษีอากร
หมวดภาษีรัฐจัดสรรให้
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

๑๖,๘๖๗,๕๒๖.๗๘
-
๕๑๓,๕๐๑.๗๕
๑,๘๗๖,๕๓๙.๗๓
๒๒,๒๑๘,๕๐๙.๔๖
๒๘๕,๑๕๐.๐๐

๑๖,๒๔๔,๕๓๒.๓๘
-
๔๒๓,๗๙๕.๖๐
๑,๕๑๙,๐๙๐.๗๒
๑๘,๐๒๑,๗๙๗.๓๕
๗๙๔,๖๕๐.๐๐

๘๖๘,๗๐๔.๙๑
๒๐,๕๘๓,๙๖๒.๒๒
๑,๘๕๑,๔๖๘.๗๕
๐๓,๒๐๘.๙๔
๑๐,๘๗๐,๖๗๘.๐๐
๔๑๑,๕๔๑.๒๕
รวมเงินรายได้ทั่วไป ๔๑,๗๖๑,๒๒๗.๗๒ ๓๗,๐๐๓,๘๖๖.๐๕ ๓๕,๑๘๙,๕๖๔.๐๗
ข. เงินรายได้อื่น
เงินสะสมจ่ายขาด

๑,๖๒๙,๙๗๘.๘๓

๑๒,๓๗๓,๔๓๘.๑๗

๑๕,๘๖๒,๒๐๑.๓๙
รวมรายได้อื่น ๑,๖๒๙,๙๗๘.๘๓ ๑๒,๓๗๓,๔๓๘.๑๗ ๑๕,๘๖๒,๒๐๑.๓๙
รวมรายรับทั้งสิ้น ๔๓,๓๙๑,๒๐๖.๕๕ ๔๙,๓๗๗,๓๐๔.๒๒ ๕๑,๐๕๑,๗๖๕.๔๖
รายจ่ายของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ปี ๒๕๕๑ - ปี ๒๕๕๓
ประเภท ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓
รายจ่ายงบกลาง
     รายจ่ายตามข้อผูกพัน
(ค่าบำรุง ส.ท.ท.เงินสมทบ ก.บ.ท.)

     เงินช่วยพิเศษ
     เงินสมทบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
     เงินสมทบประกันสังคม
     ค่าใช้จ่ายในการจราจร 
     ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
     ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
     เงินสำรองจ่าย
       เบี้ยยังชีพคนชรา
     เบี้ยยังชีพคนพิการ
     เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์    

๔๖๗,๑๗๐.๐๐

-
-
๔๔๗,๑๙๘.๐๐
๒๘๐,๒๖๐.๐๐
๘๕,๐๐๐.๐๐
๑๘๐,๐๐๐.๐๐
๔๓๑,๗๕๖.๔๔
-
-
-

๕๐๕,๓๒๔.๐๐

-
๒๐๐,๐๐๐.๐๐
๕๑๓,๗๔๖.๐๐
๑๐๙,๕๐๐.๐๐
๒๘๓,๐๐๐.๐๐
๑๒๐,๐๐๐.๐๐
๓๐๘,๐๐๐.๐๐
๓,๖๐๓,๕๐๐.๐๐
๔๐๑,๐๐๐.๐๐
๒๒,๐๐๐.๐๐

๔๐๖,๖๐๐.๐๐

๕๐,๐๐๐.๐๐
๑๕๐,๐๐๐.๐๐
๕๖๒,๒๘๒.๕๔
๓๖,๕๐๐.๐๐
๑๘๓,๐๐๐.๐๐
๕๙,๕๐๐.๐๐
๑๖,๒๓๔.๐๐
๓,๔๖๖,๕๐๐.๐๐
๔๐๒,๐๐๐.๐๐
๔๕,๐๐๐.๐๐
          รวมรายจ่ายงบกลาง ๑,๘๙๑,๓๘๔.๔๔ ๖,๐๖๖,๐๗๐.๐๐ ๕,๓๗๗,๖๑๖.๕๔
ประเภท ปี ๒๕๕๑ ปี ๒๕๕๒ ปี ๒๕๕๓
รายจ่ายของหน่วยงาน
รายจ่ายประจำ

     หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
     หมวดค่าจ้างชั่วคราว
     หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
     หมวดค่าสาธารณูปโภค
     หมวดเงินอุดหนุน
     หมวดรายจ่ายอื่น


๔,๑๓๕,๘๒๓.๘๖
๔,๑๓๘,๐๕๐.๐๒
๑๒,๘๗๕,๕๓๘.๕๑
๓๗๗,๐๐๗.๑๖
๓,๖๕๑,๐๔๒.๓๖
๒,๒๑๒,๕๐๐.๐๐


๓,๕๕๕,๐๔๘.๘๖
๔,๓๕๕,๒๐๘.๒๖
๑๑,๕๒๘,๐๕๘.๘๖
๔๙๕,๗๓๕.๙๒
๒,๔๓๐,๖๐๐.๐๐
-


๕,๐๗๗,๓๘๖.๔๘
๖,๒๑๕,๗๒๐.๐๐
๑๐,๖๔๖,๗๕๗.๓๓
๗๙๐,๑๖๔.๓๐
๑,๘๗๓,๖๐๐.๐๐
๕๙๙,๓๓๐.๐๐
รวมรายจ่ายประจำ  ๒๗,๓๘๙,๙๖๑.๙๑ ๒๒,๓๖๔,๖๕๑.๙๐ ๒๕,๒๐๒,๙๕๘.๑๑
รายจ่ายเพื่อการลงทุน
     หมวดค่าครุภัณฑ์
     หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๒,๙๙๑,๔๓๖.๐๐
๕,๗๐๔,๒๐๐.๐๐

๒๖๔,๑๖๐.๐๐
๘,๑๘๑,๔๐๐.๐๐

๔๗๘,๒๖๐.๐๐
-
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน ๘,๖๙๕,๖๓๖.๐๐ ๘,๔๔๕,๕๖๐.๐๐ ๔๗๘,๒๖๐.๐๐
จ่ายขาดเงินสะสม
     รายจ่ายงบกลาง
     หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
     หมวดค่าจ้างชั่วคราว
     หมวดเงินเดือน
     หมวดค่าตอบแทน
     หมวดค่าใช้สอย
     หมวดค่าวัสดุ
     หมวดค่าสาธารณูปโภค
     หมวดเงินอุดหนุน
     หมวดค่าครุภัณฑ์
     หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๙๒,๐๐๐.๐๐
๒๙๘,๑๒๑.๘๓
๑๕๘,๑๔๙.๓๕
-
๙๖๘,๖๗๕.๘๙
๒๙,๐๐๐.๐๐
๘๔,๐๓๑.๗๖
-
-
-
-

๓๖๙,๐๐๐.๐๐
-
-
๒,๑๗๗,๗๔๔.๐๐
๔๘๓,๕๔๑.๖๐
๓๙,๙๔๐.๐๐
๕๑๔,๓๙๓.๐๐
-
-
-
๘,๗๘๘,๘๑๙.๕๗

-
-
๓๓,๘๒๐.๐๐
๑๓๑,๓๘๖.๒๙
๑๓๙,๓๐๑.๕๐
-
-
-
-
-
๑๕,๕๖๐,๖๙๓.๖๐
รวมรายจ่ายจากเงินสะสม ๑,๖๒๙,๙๗๘.๘๓ ๑๒,๓๗๓,๔๒๘.๑๗ ๑๕,๘๖๒,๒๐๑.๓๙
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๓๙,๖๐๖,๙๖๑.๑๘ ๔๙,๒๔๙,๗๑๐.๐๗ ๔๖,๙๒๑,๐๓๖.๐๔
ที่มา : กองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 กด 0   โทรสาร : 077-551663  อีเมล์ : admin@paknam2008@hotmail.com

Powered By paknamlangsuan.go.th