Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
บริการออนไลน์
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
18 พ.ย. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 39-42 / 2563
17 พ.ย. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เรื่อง ห้ามขายสินค้าและอุปกรณ์เสริมจมูกแบบไม่ถาวร เป็นการชั่วคราว ห้ามขายสินค้าบัตรพลังงาน เป็นการชั่วคราว และห้ามขายสินค้าบรรจุก๊าซไฮโดรเจน เป็นการชั่วคราว
16 พ.ย. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 36-38 / 2563
10 พ.ย. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
10 พ.ย. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน คู่มือความปลอดภัยทางถนน
04 พ.ย. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง ขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย (ค่าขยะ) สำหรับอาคารที่อยู่อาศัยในเขตเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
03 พ.ย. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน การประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
12 ต.ค. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่่อง การรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
09 ต.ค. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลต้าบลปากน้าหลังสวน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
24 ก.ย. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลต้าบลปากน้าหลังสวน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส1-3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 ต่อ 0 หรือ 309  โทรสาร : 077-561061 ต่อ 208  อีเมล์ : admin@paknam2008@hotmail.com

Powered By paknamlangsuan.go.th