Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
บริการออนไลน์
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนที่ดาวเที่ยม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
08 มิ.ย. 2564 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน แบบสอบถาม
01 มิ.ย. 2564 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชนคครั้งที่ 16/2564
27 พ.ค. 2564 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19
25 พ.ค. 2564 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่อง การขับเคลื่อนการลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จังหวัดชุมพร
24 พ.ค. 2564 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1479/2564 ลว.17 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดตามมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
24 พ.ค. 2564 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน คำสั่งจังหวัดชุมพร ที่ 1480/2564 ลว. 17 พฤษภาคม 2564 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับสถานประกอบการรับซื้อ-ส่งออกผลไม้ (ล้งผลไม้)
21 พ.ค. 2564 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน กรณีเหตุรำคาญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ของเทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน
19 พ.ค. 2564 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลต้าบลปากน้าหลังสวน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาสที่ 2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
19 พ.ค. 2564 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม 2564
18 พ.ค. 2564 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลต้าบลปากน้าหลังสวน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 กด 0   โทรสาร : 077-551663  อีเมล์ : admin@paknam2008@hotmail.com

Powered By paknamlangsuan.go.th