Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 พ.ค. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภัณฑ์ พ.ศ.๒๔๙๗ ในเขตท้องที่จังหวัดชุมพร เรื่อง การแจ้งปริมาณและสถานที่เก็บโภคภัณฑ์ และห้ามยักย้ายโภคภัณฑ์ออกจากสถานที่เก็บหรือเปลี่ยนแปลงสภาพของโภคภัณฑ์
19 พ.ค. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การยกเว้นข้อห้ามมิให้คนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการเฉพาะสำหรับคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา สามารถมายื่นคำขอรับหนังสือคนประจำเรือ เพื่ออยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวและทำงานกับนายจ้างในกิจการประมงทะเล
08 พ.ค. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง คำแนะนำในการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ประกอบการอาหาร ผู้ขนส่งหรือผู้บริจาคอาหาร และผู้บริโภค
07 พ.ค. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากน้้ำหลังสวน เรื่อง การเก็บและขนขยะมูลฝอย
07 เม.ย. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศ เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2563
07 เม.ย. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศ เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2563
07 เม.ย. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศ เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 7/2563
07 เม.ย. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศ เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2563
07 เม.ย. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศ เทศบาลตำบลปากนำ้หลังสวน เรื่่อง การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 9/2563
07 เม.ย. 2563 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน้ำหลังสวน ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรณา 2019

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 ต่อ 0 หรือ 309  โทรสาร : 077-561061 ต่อ 208  อีเมล์ : admin@paknamlangsuan.go.th

Powered By paknamlangsuan.go.th