Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
บริการออนไลน์
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนที่ดาวเที่ยม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายพงค์ศักดิ์ หน่อนารถ
ปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นายธวัชชัย บรรจงแจ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
นางมิ่งแก้ว หน่อนารถ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
Responsive image
น.ส.เรวดี ทักษิณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Responsive image
น.ส.จุฑาภัทร์ เมนะคงคา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
นายเชี่ยวชาญ ครองไกรเวช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นางสาวอุทุมพร ทองมี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญงาน
Responsive image
นางวิจิตรา บุญเจริญ
นักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นางจันทรา เพชรประสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
น.ส.อมรรัตน์ บุญรัตนวิจิตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
Responsive image
นายนิกร จันทร์ทอง
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
น.ส.ภัทริกา วงค์ศิลป์
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายวิโรจน์ อนันตะกูล
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
Responsive image
นายสัญญา บุญประสงค์
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายอาวุธ โกมล
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายภิญโญ ศรีศุภโชค
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายปิยะ ตั้งอั้น
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายนัฐที วิระกุล
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายวสันต์ กล่อมขวัญ
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายสายัณ พุ่มสุวรรณ
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายสุรศักดิ์ ปิ่นแก้ว
พนักงานดับเพลิง
Responsive image

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 กด 0   โทรสาร : 077-551663  อีเมล์ : admin@paknam2008@hotmail.com

Powered By paknamlangsuan.go.th