Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
ว่าที่ร้อยตรีธีรยุทธ ธีระโสพิศ
ปลัดเทศบาล
Responsive image
Responsive image
น.ส.เรวดี ทักษิณ
นักบริหารงานทั่วไปต้น รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
Responsive image
น.ส.อุทุมพร ทองมี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
Responsive image
น.ส.นัยเนตร เชื้ออยู่นาน
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
Responsive image
น.ส.จุฑาภัทร์ เมนะคงคา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
Responsive image
นายกิจจา พัฒนบุษย์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
Responsive image
นายเชี่ยวชาญ ครองไกรเวช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
Responsive image
นายธนดล ทักษเศรณี
พนักงานจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติหน้าที่แทน หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
Responsive image
นางวิจิตรา บุญเจริญ
นักจัดการงานทั่วไป
Responsive image
นางจันทรา เพชรประสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
Responsive image
น.ส.อมรรัตน์ บุญรัตนวิจิตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานบันทึกข้อมูล
Responsive image
นายนิกร จันทร์ทอง
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
นายพรศักดิ์ บุญเจริญ
พนักงานขับรถยนต์
Responsive image
น.ส.ภัทริกา วงค์ศิลป์
พนักงานจ้างทั่วไป
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายวิโรจน์ อนันตะกูล
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
Responsive image
นายสัญญา บุญประสงค์
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายอาวุธ โกมล
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายสมชาย ชื่นเพชร
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายปิยะ ตั้งอั้น
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายนัฐที วิระกุล
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายวสันต์ กล่อมขวัญ
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายสายัณ พุ่มสุวรรณ
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
นายสุรศักดิ์ ปิ่นแก้ว
พนักงานดับเพลิง
Responsive image
Responsive image
นายภิญโญ ศรีศุภโชค
พนักงานดับเพลิง

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 ต่อ 0 หรือ 309  โทรสาร : 077-561061 ต่อ 208  อีเมล์ : admin@paknamlangsuan.go.th

Powered By paknamlangsuan.go.th