Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
บริการออนไลน์
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนที่ดาวเที่ยม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นางมยุรี ทองน้อย
ครู รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นายกิตติชาติ ปฏิสัมภิธากุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Responsive image
นายโสธร อินทรสุวรรณ
ครู
Responsive image
น.ส.พริ้มเพรา บางยี่ขัน
ครู
Responsive image
น.ส.กันต์กนิษฐ์ เพชรกุล
ครู
Responsive image
น.ส.นฤมล เอ่าศิริวานิชย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
น.ส.สิริพรรณ พิชัยแก้ว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
น.ส.จีรนันท์ เนื้อเย็น
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
น.ส.วราภรณ์ มโนสาร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
น.ส. ดวงฤดี บุญรอด
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 กด 0   โทรสาร : 077-551663  อีเมล์ : admin@paknam2008@hotmail.com

Powered By paknamlangsuan.go.th