Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
น.ส.เรวดี ทักษิณ
นักบริหารงานทั่วไป 6 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
Responsive image
Responsive image
นายสมศักดิ์ อินทรสุวรรณ
เจ้าพนักงานธุรการ 5
Responsive image
นางมยุรี ทองน้อย
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
Responsive image
น.ส.ขวัญเรือน ฉิ่งวังตะกอ
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
Responsive image
นายโสธร อินทรสุวรรณ
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
น.ส.สิริพรรณ พิชัยแก้ว
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
น.ส.กันต์กนิษฐ์ เพชรกุล
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
น.ส.จีรนันท์ เนื้อเย็น
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
น.ส.พริ้มเพรา บางยี่ขัน
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
น.ส.วิจิตรา น้อยเกษม
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
Responsive image
น.ส.วราภรณ์ มโนสาร
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
น.ส. ดวงฤดี บุญรอด
ครูผู้ดูแลเด็ก
Responsive image
Responsive image
น.ส.นฤมล เอ่าศิริวาณิชย์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 ต่อ 0 หรือ 309  โทรสาร : 077-561061 ต่อ 208  อีเมล์ : admin@paknamlangsuan.go.th

Powered By paknamlangsuan.go.th