Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
สถานะการคลัง/งบประมาณ
โครงสร้างส่วนราชการ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
บริการออนไลน์
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
แผนดำเนินงาน
ผลการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
แผนที่ดาวเที่ยม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Responsive image
Responsive image
นายประดิษฐ์ ทองย้อย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
Responsive image
Responsive image
นางสาวกรรณา เห็มภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการ
Responsive image
น.ส.ภัทรพร ณ สงคราม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
Responsive image
น.ส.นลินี ภุมรินทร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
Responsive image
น.ส.พรพิมล ปานเฉลิม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
Responsive image
นายเสรีย์ สดชื่น
พนักงานประจำรถขยะ
Responsive image
นายจตุพล เพชรนิล
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ
Responsive image
นายกฤษณะ เอี่ยมสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ
Responsive image
นายอภิชาติ เกตุมณี
คนงานทั่วไป
Responsive image
นางเสาวณีย์ จาตุกรณีย์
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายศักดา จาตุกรณีย์
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายวรรณธนชัย จันทร์สว่าง
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายสิทธิพร ทองเผือก
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายยงยุทธ รอดมณี
คนงานทั่วไป
Responsive image
นายพิชัย ชุมภูแดง
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
Responsive image
นายตวงสิทธิ์ เกิดโภคา
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
Responsive image
นายจรุงศักดิ์ ขำยินดี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

ถนนปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150
โทรศัพท์ : 077-561061 กด 0   โทรสาร : 077-551663  อีเมล์ : admin@paknam2008@hotmail.com

Powered By paknamlangsuan.go.th