เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปากน้ำหลังสวน
อำเภอปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150 โทรศัพท์ : 077-561061 กด 0 โทรสาร : 077-551663

คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 245
account_box สำนักปลัด
นายธวัชชัย บรรจงแจ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)
นายธวัชชัย บรรจงแจ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)
น.ส.เรวดี ทักษิณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป)
น.ส.เรวดี ทักษิณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป)
นางมิ่งแก้ว หน่อนารถ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง(นักบริหารงานทั่วไป)
นางมิ่งแก้ว หน่อนารถ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง(นักบริหารงานทั่วไป)
นายเชี่ยวชาญ ครองไกรเวช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเชี่ยวชาญ ครองไกรเวช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
-
นักพัฒนาชุมชน
-
นักพัฒนาชุมชน
น.ส.จุฑาภัทร์ เมนะคงคา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.จุฑาภัทร์ เมนะคงคา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอุทุมพร ทองมี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวอุทุมพร ทองมี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายณรงค์ ยิ้มศรี
นิติกรชำนาญการ
นายณรงค์ ยิ้มศรี
นิติกรชำนาญการ
นางวิจิตรา บุญเจริญ
นักจัดการงานทั่วไป
นางวิจิตรา บุญเจริญ
นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.อมรรัตน์ บุญรัตนวิจิตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.อมรรัตน์ บุญรัตนวิจิตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสิริมงคล เกิดบางกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นายสิริมงคล เกิดบางกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นางณัฐวีร์ เพชรประสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางณัฐวีร์ เพชรประสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายนิกร จันทร์ทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายนิกร จันทร์ทอง
พนักงานขับรถยนต์
-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายบัญญัติ คงแก้ว
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
นายบัญญัติ คงแก้ว
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
นายวิโรจน์ อนันตะกูล
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
นายวิโรจน์ อนันตะกูล
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
นายสุกิจ จิตตรง
พนักงานขับรถยนต์
นายสุกิจ จิตตรง
พนักงานขับรถยนต์
นายสุรศักดิ์ ปิ่นแก้ว
พนักงานดับเพลิง
นายสุรศักดิ์ ปิ่นแก้ว
พนักงานดับเพลิง
นายวสันต์ กล่อมขวัญ
พนักงานดับเพลิง
นายวสันต์ กล่อมขวัญ
พนักงานดับเพลิง
นายสายัณห์ พุ่มสุวรรณ
พนักงานดับเพลิง
นายสายัณห์ พุ่มสุวรรณ
พนักงานดับเพลิง
นายสัญญา บุญประสงค์
พนักงานดับเพลิง
นายสัญญา บุญประสงค์
พนักงานดับเพลิง
นายอาวุธ โกมล
พนักงานดับเพลิง
นายอาวุธ โกมล
พนักงานดับเพลิง
นายภิญโญ ศรีศุภโชค
พนักงานดับเพลิง
นายภิญโญ ศรีศุภโชค
พนักงานดับเพลิง
นายปิยะ ตั้งอั้น
พนักงานดับเพลิง
นายปิยะ ตั้งอั้น
พนักงานดับเพลิง
นายนัฐที วิระกุล
พนักงานดับเพลิง
นายนัฐที วิระกุล
พนักงานดับเพลิง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร