เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
account_box สำนักปลัด
นายธวัชชัย บรรจงแจ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)
นางสาวเรวดี ทักษิณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป)
นางมิ่งแก้ว หน่อนารถ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง(นักบริหารงานทั่วไป)
นายณรงค์ ยิ้มศรี
นิติกรชำนาญการ
นางพัสวี แตงเลี่ยน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอุทุมพร ทองมี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายวิศรุต สุวพิศ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางปริยาภัทร มุสิกพงศ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางวิจิตรา บุญเจริญ
นักจัดการงานทั่วไป
นายเชี่ยวชาญ ครองไกรเวช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าสิบเอก ปัณณสิทธิ์ อินอาจทรมาตย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางสาวอมรรัตน์ บุญรัตนวิจิตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสิริมงคล เกิดบางกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นางณัฐวีร์ เพชรประสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายนิกร จันทร์ทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายบัญญัติ คงแก้ว
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
นายวิโรจน์ อนันตะกูล
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
นายสุกิจ จิตตรง
พนักงานขับรถยนต์
นายสุรศักดิ์ ปิ่นแก้ว
พนักงานดับเพลิง
นายวสันต์ กล่อมขวัญ
พนักงานดับเพลิง
นายสายัณห์ พุ่มสุวรรณ
พนักงานดับเพลิง
นายสัญญา บุญประสงค์
พนักงานดับเพลิง
นายอาวุธ โกมล
พนักงานดับเพลิง
นายภิญโญ ศรีศุภโชค
พนักงานดับเพลิง
นายนัฐที วิระกุล
พนักงานดับเพลิง
นายเอกชัย เพชรแดง
พนักงานดับเพลิง
นางปรียานุช นิยมธรรม
คนงานทั่วไป