เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
สัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายละเอียด : วันนี้ (11 ก.ค. 65) นายวิชัย อนันตเมฆ นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน มอบหมายให้ นายพงค์ศักดิ์ หน่อนารถ ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน นายอุทัย พรหมชาติ ผู้อำนวยการกองช่าง และ นางอรกช ดีศรี ผู้อำนวยการกองคลัง เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 โดยนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 และพบปะมอบนโยบายคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องบรรจงแกรนด์บอลรูม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนาได้รับความรู้และชักซ้อมความเข้าใจด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ต่างๆ รวมถึงนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาท้องถิ่น และเพื่อให้ผู้เข้าประชุมสัมมนา ระดมความคิดเห็น นำเสนอปัญหาหรืออุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ เสริมสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดี ระหว่างสมาชิกเทศบาลกับหน่วยงานอื่นๆ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 900 คน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล ของเทศบาลสมาชิกสันนิบาตเทศบาลในภาคใต้ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ อาทิเช่น รองศาสตราจารย์ ดร.วีระศักดิ์ เครือเทพ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.จรัส สุวรรณมาลา นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย นายถวิล ไพรสณฑ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการกระจายอำนาจและกฎหมายท้องถิ่น และนายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย.
ผู้โพส : admin
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 6
สัปดาห์นี้3,779
เดือนนี้21,589
ปีนี้259,068
ทั้งหมด492,229