ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถจักรยายยนต์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๒๔-๕๐-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง