ชื่อเรื่อง : จ้างถ่ายเอกสารและส่งแฟกซ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง