ชื่อเรื่อง : จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๕-๐๐๗๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง