ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์และเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง