ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๒-๐๑๒๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง