ชื่อเรื่อง : จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๒-๖๔-๐๐๒๓ ,๐๐๒๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง