ชื่อเรื่อง : ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง