ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิลและสื่อประชาสัมพันธ์ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง