messager
 
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน
โทรศัพท์ : 062-5420533
นายสุทธิพร ลิ้มสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 081-8947462
นายพีระพงษ์ แสงรุ่ง
รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 081-7974120
นายองอาจ ศรีศุภโชค
เลขานุการ
โทรศัพท์ : 089-7489530
นายสุริยา พุฒิเนาวรัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 081-8915004
account_box สมาชิกสภา
กรรณิกา ศรีประเวช
ประธานสภา
เอกชัย ขุนพรหม
รองประธานสภา
คุณแมน ทองเกิด
สท.เขต 1
วิเชียร ชุมแสง
สท.เขต 1
สุภานันท์ เซ่งบุญตั๋น
สท.เขต 1
สุรีย์พร นักพิณพาทย์
สท.เขต 1
กรรณิกา ศรีประเวช
สท.เขต 1
เอกชัย ขุนพรหม
สท.เขต 1
วรวุฒิ พุฒเจริญพร
สท.เขต 2
สุวัฒน์ ภักดีคง
สท.เขต 2
พรศรี มะโนธรรม
สท.เขต 2
ปัญญา ศรีศุภโชค
สท.เขต 2
ระพงษ์ พงศ์สุวรรณ
สท.เขต 2
วรวิชญ์ พลอยแก้ว
สท.เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพงค์ศักดิ์ หน่อนารถ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 083-7903956
นายประดิษฐ์ ทองย้อย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข)
โทรศัพท์ : 081-9688914
จ่าสิบเอกสุรพงศ์ แพ่งแสง
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 0853743741
นายธวัชชัย บรรจงแจ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)
โทรศัพท์ : 082-2411001
นางสาวพิมพร วัจนพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง)
โทรศัพท์ : 077-561061
นายกิตติชาติ ปฏิสัมภิทากุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 087-4666658
account_box สำนักปลัด
นายธวัชชัย บรรจงแจ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)
นางสาวเรวดี ทักษิณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป)
นางมิ่งแก้ว หน่อนารถ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง(นักบริหารงานทั่วไป)
นายณรงค์ ยิ้มศรี
นิติกรชำนาญการ
นางพัสวี แตงเลี่ยน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอุทุมพร ทองมี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายวิศรุต สุวพิศ
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นางปริยาภัทร มุสิกพงศ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางวิจิตรา บุญเจริญ
นักจัดการงานทั่วไป
นายเชี่ยวชาญ ครองไกรเวช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
จ่าสิบเอก ปัณณสิทธิ์ อินอาจทรมาตย์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปฏิบัติงาน
นางสาวอมรรัตน์ บุญรัตนวิจิตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสิริมงคล เกิดบางกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นางณัฐวีร์ เพชรประสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายนิกร จันทร์ทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายบัญญัติ คงแก้ว
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
นายวิโรจน์ อนันตะกูล
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
นายสุกิจ จิตตรง
พนักงานขับรถยนต์
นายสุรศักดิ์ ปิ่นแก้ว
พนักงานดับเพลิง
นายวสันต์ กล่อมขวัญ
พนักงานดับเพลิง
นายสายัณห์ พุ่มสุวรรณ
พนักงานดับเพลิง
นายสัญญา บุญประสงค์
พนักงานดับเพลิง
นายอาวุธ โกมล
พนักงานดับเพลิง
นายภิญโญ ศรีศุภโชค
พนักงานดับเพลิง
นายนัฐที วิระกุล
พนักงานดับเพลิง
นายเอกชัย เพชรแดง
พนักงานดับเพลิง
นางปรียานุช นิยมธรรม
คนงานทั่วไป
account_box กองคลัง
นางสาวพิมพร วัจนพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
โทรศัพท์ : 077-561061
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(นักบริหารงานการคลัง)
(่ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวดลฤดี ทองย้อย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสรวรรณ พัชนะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวเสาวนีย์ ฤทธิเดช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางจิตรลดา พงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนาถลัดดา คงมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวภัทริกา วงค์ศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
จ่าสิบเอกสุรพงศ์ แพ่งแสง
นายช่างโยธาอาวุโส
นางสาวสุรีย์ บุรงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพรศักดิ์ บุญเจริญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายนิวัฒน์ จันทร์กลั่น
คนงานทั่วไป
นายสุวัฒน์ ทอดสนิท
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
(ว่าง)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา (นักบริหารการศึกษา)
นายกิตติชาติ ปฏิสัมภิทากุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 087-4666658
นางมยุรี ทองน้อย
ครู คศ.1
นายโสธร อินทรสุวรรณ
ครู คศ.1
นางสาวพริ้มเพรา บางยี่ขัน
ครู คศ.1
นางสาวกันต์กนิษฐ์ เพชรกุล
ครู คศ.1
นางสาวนฤมล เอ่าศิริวานิชณ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริพรรณ พิชัยแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจีรนันท์ เนื้อเย็น
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ มโนสาร
ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายประดิษฐ์ ทองย้อย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข)
นางสาวภัทรพร ณ สงคราม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวกรรณา เห็มภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนลินี ภุมรินทร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวพรพิมล ปานเฉลิม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเสรีย์ สดชื่น
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายจตุพล เพชรนิล
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ
นายกฤษณะ เอี่ยมสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ
นายพิชัย ชุมภูแดง
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายตวงสิทธิ์ เกิดโภคา
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายจรุงศักดิ์ ขำยินดี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายศักดา จาตุกรณีย์
คนงานทั่วไป
นายวรรณธนชัย จันทร์สว่าง
คนงานทั่วไป
นายสิทธิพร ทองเผือก
คนงานทั่วไป
นางเสาวณีย์ จาตุกรณีย์
คนงานทั่วไป
นายยงยุทธ รอดมณี
คนงานทั่วไป