เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปากน้ำหลังสวน
อำเภอปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150 โทรศัพท์ : 077-561061 กด 0 โทรสาร : 077-551663

คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 267
account_box คณะผู้บริหาร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน
นายสุทธิพร ลิ้มสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรี
นายสุทธิพร ลิ้มสวัสดิ์
รองนายกเทศมนตรี
นายพีระพงษ์ แสงรุ่ง
รองนายกเทศมนตรี
นายพีระพงษ์ แสงรุ่ง
รองนายกเทศมนตรี
นายองอาจ ศรีศุภโชค
เลขานุการ
นายองอาจ ศรีศุภโชค
เลขานุการ
นายสุริยา พุฒิเนาวรัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายสุริยา พุฒิเนาวรัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
account_box สมาชิกสภา
กรรณิกา ศรีประเวช
ประธานสภา
กรรณิกา ศรีประเวช
ประธานสภา
เอกชัย ขุนพรหม
รองประธานสภา
เอกชัย ขุนพรหม
รองประธานสภา
คุณแมน ทองเกิด
สท.เขต 1
คุณแมน ทองเกิด
สท.เขต 1
วิเชียร ชุมแสง
สท.เขต 1
วิเชียร ชุมแสง
สท.เขต 1
สุภานันท์ เซ่งบุญตั๋น
สท.เขต 1
สุภานันท์ เซ่งบุญตั๋น
สท.เขต 1
สุรีย์พร นักพิณพาทย์
สท.เขต 1
สุรีย์พร นักพิณพาทย์
สท.เขต 1
กรรณิกา ศรีประเวช
สท.เขต 1
กรรณิกา ศรีประเวช
สท.เขต 1
เอกชัย ขุนพรหม
สท.เขต 1
เอกชัย ขุนพรหม
สท.เขต 1
วรวุฒิ พุฒเจริญพร
สท.เขต 2
วรวุฒิ พุฒเจริญพร
สท.เขต 2
สุวัฒน์ ภักดีคง
สท.เขต 2
สุวัฒน์ ภักดีคง
สท.เขต 2
พรศรี มะโนธรรม
สท.เขต 2
พรศรี มะโนธรรม
สท.เขต 2
ปัญญา ศรีศุภโชค
สท.เขต 2
ปัญญา ศรีศุภโชค
สท.เขต 2
ระพงษ์ พงศ์สุวรรณ
สท.เขต 2
ระพงษ์ พงศ์สุวรรณ
สท.เขต 2
วรวิชญ์ พลอยแก้ว
สท.เขต 2
วรวิชญ์ พลอยแก้ว
สท.เขต 2
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพงค์ศักดิ์ หน่อนารถ
ปลัดเทศบาล
นายพงค์ศักดิ์ หน่อนารถ
ปลัดเทศบาล
นายประดิษฐ์ ทองย้อย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข)
นายประดิษฐ์ ทองย้อย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข)
นายอุทัย พรหมชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)
นายอุทัย พรหมชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง(นักบริหารงานช่าง)
นายธวัชชัย บรรจงแจ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)
นายธวัชชัย บรรจงแจ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)
นางอรกช ดีศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง)
นางอรกช ดีศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง)
นางมยุรี ทองน้อย
ครู คศ.1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางมยุรี ทองน้อย
ครู คศ.1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
account_box สำนักปลัด
นายธวัชชัย บรรจงแจ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)
นายธวัชชัย บรรจงแจ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)
น.ส.เรวดี ทักษิณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป)
น.ส.เรวดี ทักษิณ
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป)
นางมิ่งแก้ว หน่อนารถ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง(นักบริหารงานทั่วไป)
นางมิ่งแก้ว หน่อนารถ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง(นักบริหารงานทั่วไป)
นายเชี่ยวชาญ ครองไกรเวช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเชี่ยวชาญ ครองไกรเวช
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
(ว่าง)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
-
นักพัฒนาชุมชน
-
นักพัฒนาชุมชน
น.ส.จุฑาภัทร์ เมนะคงคา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
น.ส.จุฑาภัทร์ เมนะคงคา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวอุทุมพร ทองมี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นางสาวอุทุมพร ทองมี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายณรงค์ ยิ้มศรี
นิติกรชำนาญการ
นายณรงค์ ยิ้มศรี
นิติกรชำนาญการ
นางวิจิตรา บุญเจริญ
นักจัดการงานทั่วไป
นางวิจิตรา บุญเจริญ
นักจัดการงานทั่วไป
น.ส.อมรรัตน์ บุญรัตนวิจิตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
น.ส.อมรรัตน์ บุญรัตนวิจิตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสิริมงคล เกิดบางกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นายสิริมงคล เกิดบางกา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
นางณัฐวีร์ เพชรประสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางณัฐวีร์ เพชรประสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายนิกร จันทร์ทอง
พนักงานขับรถยนต์
นายนิกร จันทร์ทอง
พนักงานขับรถยนต์
-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายบัญญัติ คงแก้ว
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
นายบัญญัติ คงแก้ว
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ
นายวิโรจน์ อนันตะกูล
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
นายวิโรจน์ อนันตะกูล
พนักงานขับรถยนต์ดับเพลิง
นายสุกิจ จิตตรง
พนักงานขับรถยนต์
นายสุกิจ จิตตรง
พนักงานขับรถยนต์
นายสุรศักดิ์ ปิ่นแก้ว
พนักงานดับเพลิง
นายสุรศักดิ์ ปิ่นแก้ว
พนักงานดับเพลิง
นายวสันต์ กล่อมขวัญ
พนักงานดับเพลิง
นายวสันต์ กล่อมขวัญ
พนักงานดับเพลิง
นายสายัณห์ พุ่มสุวรรณ
พนักงานดับเพลิง
นายสายัณห์ พุ่มสุวรรณ
พนักงานดับเพลิง
นายสัญญา บุญประสงค์
พนักงานดับเพลิง
นายสัญญา บุญประสงค์
พนักงานดับเพลิง
นายอาวุธ โกมล
พนักงานดับเพลิง
นายอาวุธ โกมล
พนักงานดับเพลิง
นายภิญโญ ศรีศุภโชค
พนักงานดับเพลิง
นายภิญโญ ศรีศุภโชค
พนักงานดับเพลิง
นายปิยะ ตั้งอั้น
พนักงานดับเพลิง
นายปิยะ ตั้งอั้น
พนักงานดับเพลิง
นายนัฐที วิระกุล
พนักงานดับเพลิง
นายนัฐที วิระกุล
พนักงานดับเพลิง
account_box กองคลัง
นางอรกช ดีศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
นางอรกช ดีศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(นักบริหารงานการคลัง)
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(นักบริหารงานการคลัง)
-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
-
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวสรวรรณ พัชนะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวสรวรรณ พัชนะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวดลฤดี ทองย้อย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวดลฤดี ทองย้อย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวเสาวณีย์ ฤทธิ์เดช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวเสาวณีย์ ฤทธิ์เดช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวขวัญรตา ทวีสุวรรณวงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวขวัญรตา ทวีสุวรรณวงศ์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางจิตรลดา พงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางจิตรลดา พงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนาถลัดดา คงมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวนาถลัดดา คงมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวภัทริกา วงค์ศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวภัทริกา วงค์ศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายอุทัย พรหมชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
นายอุทัย พรหมชาติ
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง)
จ่าสิบเอกสุรพงศ์ แพ่งแสง
นายช่างโยธาอาวุโส
จ่าสิบเอกสุรพงศ์ แพ่งแสง
นายช่างโยธาอาวุโส
นางสาวสุรีย์ บุรงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสุรีย์ บุรงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายพรศักดิ์ บุญเจริญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายพรศักดิ์ บุญเจริญ
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
นายนิวัฒน์ จันทร์กลั่น
คนงานทั่วไป
นายนิวัฒน์ จันทร์กลั่น
คนงานทั่วไป
นายสุวัฒน์ ทอดสนิท
คนงานทั่วไป
นายสุวัฒน์ ทอดสนิท
คนงานทั่วไป
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางมยุรี ทองน้อย
ครู คศ.1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางมยุรี ทองน้อย
ครู คศ.1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายกิตติชาติ ปฏิสัมภิธากุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายกิตติชาติ ปฏิสัมภิธากุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายโสธร อินทรสุวรรณ
ครู คศ.1
นายโสธร อินทรสุวรรณ
ครู คศ.1
นางสาวพริ้มเพรา บางยี่ขัน
ครู คศ.1
นางสาวพริ้มเพรา บางยี่ขัน
ครู คศ.1
นางสาวกันต์กนิษฐ์ เพชรกุล
ครู คศ.1
นางสาวกันต์กนิษฐ์ เพชรกุล
ครู คศ.1
นางสาวนฤมล เอ่าศิริวานิชย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนฤมล เอ่าศิริวานิชย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริพรรณ พิชัยแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสิริพรรณ พิชัยแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจีรนันท์ เนื้อเย็น
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจีรนันท์ เนื้อเย็น
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ มโนสาร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ มโนสาร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดวงฤดี บุญรอด
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดวงฤดี บุญรอด
ผู้ดูแลเด็ก
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นางสาวภีรนันท์ จันทร์มณี
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
นางสาวภีรนันท์ จันทร์มณี
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
account_box กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
นายประดิษฐ์ ทองย้อย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข)
นายประดิษฐ์ ทองย้อย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข)
นางสาวภัทรพร ณ สงคราม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวภัทรพร ณ สงคราม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ
นางสาวกรรณา เห็มภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวกรรณา เห็มภูมิ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวนลินี ภุมรินทร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวนลินี ภุมรินทร์
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
นางสาวพรพิมล ปานเฉลิม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นางสาวพรพิมล ปานเฉลิม
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นายเสรีย์ สดชื่น
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายเสรีย์ สดชื่น
พนักงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายจตุพล เพชรนิล
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ
นายจตุพล เพชรนิล
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ
นายกฤษณะ เอี่ยมสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ
นายกฤษณะ เอี่ยมสวัสดิ์
พนักงานขับรถยนต์บรรทุกขยะ
นายพิชัย ชุมภูแดง
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายพิชัย ชุมภูแดง
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายตวงสิทธิ์ เกิดโภคา
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายตวงสิทธิ์ เกิดโภคา
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายจรุงศักดิ์ ขำยินดี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายจรุงศักดิ์ ขำยินดี
คนงานประจำรถบรรทุกขยะ
นายศักดา จาตุกรณีย์
คนงานทั่วไป
นายศักดา จาตุกรณีย์
คนงานทั่วไป
นายวรรณธนชัย จันทร์สว่าง
คนงานทั่วไป
นายวรรณธนชัย จันทร์สว่าง
คนงานทั่วไป
นายสิทธิพร ทองเผือก
คนงานทั่วไป
นายสิทธิพร ทองเผือก
คนงานทั่วไป
นางเสาวณีย์ จาตุกรณีย์
คนงานทั่วไป
นางเสาวณีย์ จาตุกรณีย์
คนงานทั่วไป
นายยงยุทธ รอดมณี
คนงานทั่วไป
นายยงยุทธ รอดมณี
คนงานทั่วไป
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร