messager
 
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
check_circle สภาพสังคม
ลักษณะชุมชน
ลักษณะชุมชน เป็นชุมชนที่มีความเจริญเนื่องจากการทำประมง การค้าขาย ประชากรในเขตเทศบาลจะอยู่ผสมระหว่างชนดั่งเดิมกับผู้ที่อพยพมาจากต่างจังหวัด เพื่อทำการประมง ทำสวน การค้าขายและรับจ้างทั่วไป นอกจากนี้ยังมีประชากรซึ่งเป็นแรงงานต่างด้าวเป็นจำนวนมาก
การศึกษา
๑. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ตามโครงการถ่ายโอนกิจกรรมการจัดการศึกษาก่อนประถมศึกษา (อนุบาล ๓ ขวบ) ๒. โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนวัดสว่างมนัส ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ๑ ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ๓. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จำนวน ๑ แห่ง คือ โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา ทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โรงเรียนวัดสว่างมนัส

โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา

ศาสนา
ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัด ๒ แห่ง คือ วัดสว่างมนัส และ วัดแหลมสน นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้า จำนวน ๑ แห่ง คือ ศาลเจ้าปากน้ำหลังสวน
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม
- ประเพณีแห่พระแข่งเรืออำเภอหลังสวน โดยเทศบาลฯ อุดหนุนงบประมาณให้แก่วัดสว่างมนัสในการส่งเรือเข้าแข่งขันและร่วมงานประเพณี (ช่วงออกพรรษาของทุกปี) - งานเทิดพระเกียรติเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในเดือนเมษายน (เทศกาลสงกรานต์) - งานประเพณีลอยกระทง - งานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ - งานประเพณีแห่เทียนพรรษา