เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ปากน้ำหลังสวน
อำเภอปากน้ำหลังสวน จังหวัดชุมพร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร รหัสไปรษณีย์ 86150 โทรศัพท์ : 077-561061 กด 0 โทรสาร : 077-551663

คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 189
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางมยุรี ทองน้อย
ครู คศ.1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางมยุรี ทองน้อย
ครู คศ.1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นายกิตติชาติ ปฏิสัมภิธากุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายกิตติชาติ ปฏิสัมภิธากุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายโสธร อินทรสุวรรณ
ครู คศ.1
นายโสธร อินทรสุวรรณ
ครู คศ.1
นางสาวพริ้มเพรา บางยี่ขัน
ครู คศ.1
นางสาวพริ้มเพรา บางยี่ขัน
ครู คศ.1
นางสาวกันต์กนิษฐ์ เพชรกุล
ครู คศ.1
นางสาวกันต์กนิษฐ์ เพชรกุล
ครู คศ.1
นางสาวนฤมล เอ่าศิริวานิชย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวนฤมล เอ่าศิริวานิชย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวสิริพรรณ พิชัยแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสิริพรรณ พิชัยแก้ว
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจีรนันท์ เนื้อเย็น
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวจีรนันท์ เนื้อเย็น
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ มโนสาร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววราภรณ์ มโนสาร
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดวงฤดี บุญรอด
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวดวงฤดี บุญรอด
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร