messager
 
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
check_circle ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
ชุมชนปากน้ำหลังสวนได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลปากน้ำหลังสวน เมื่อวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เล่มที่ ๗๔ ตอนที่ ๔ หน้าที่ ๑๗ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ ๑ และ หมู่ที่ ๓ ของตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน รวมพื้นที่ ๑.๒๐๘ ตารางกิโลเมตร การบริหารงานสุขาภิบาลอยู่ภายใต้การกำกับของฝ่ายปกครองโดยมีนายอำเภอหลังสวนเป็นประธานกรรมการสุขาภิบาล ปลัดอำเภอเป็นปลัดสุขาภิบาล และมีตัวแทนชุมชนเป็นกรรมการสุขาภิบาล จำนวน ๙ คน รวมเป็นระยะเวลา ๔๒ ปี จึงได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลปากน้ำหลังสวน เป็นเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ และรองประธานกรรมการสุขาภิบาลในขณะนั้น คือ นายเจด็จ เกตากุล ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวนคนแรก และในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรงจากประชาชนเป็นครั้งแรก ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลปากน้ำหลังสวน ซึ่งมีเขตพื้นที่ของตำบลปากน้ำที่อยู่นอกเขตเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนเดิม ประกอบด้วยหมู่ที่ ๒, ๔, ๕ และ หมู่ที่ ๖ ได้บูรณาการรวมกับเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง รวมองค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาล เมื่อวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวนทั้งตำบลปากน้ำ รวมพื้นที่ทั้งหมด ๘.๖๑๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๕,๓๘๖ ไร่