messager
 
เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายพงค์ศักดิ์ หน่อนารถ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 083-7903956
นายประดิษฐ์ ทองย้อย
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (นักบริหารงานสาธารณสุข)
โทรศัพท์ : 081-9688914
จ่าสิบเอกสุรพงศ์ แพ่งแสง
นายช่างโยธาอาวุโส รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 0853743741
นายธวัชชัย บรรจงแจ่ม
หัวหน้าสำนักปลัด(นักบริหารงานทั่วไป)
โทรศัพท์ : 082-2411001
นางสาวพิมพร วัจนพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง)
โทรศัพท์ : 077-561061
นายกิตติชาติ ปฏิสัมภิทากุล
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 087-4666658