เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
account_box กองคลัง
นางสาวพิมพร วัจนพงษ์
ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)
โทรศัพท์ : 077-561061
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง(นักบริหารงานการคลัง)
(่ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
นางสาวดลฤดี ทองย้อย
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นางสาวสรวรรณ พัชนะ
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวเสาวนีย์ ฤทธิเดช
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางจิตรลดา พงษ์สุวรรณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวนาถลัดดา คงมาก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวภัทริกา วงค์ศิลป์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ