เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
check_circle การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2567
ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปี 2567


กำหนดการชำระภาษีท้องถิ่น ประจำปี 2567


camera_alt ภาพกิจกรรม
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 [20 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 [16 กุมภาพันธ์ 2567]
โครงการพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ [15 กุมภาพันธ์ 2567]
ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ เพื่อจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 [14 กุมภาพันธ์ 2567]
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

thumb_up facebook เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
facebook