เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
insert_drive_file แนวทางการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
insert_drive_file มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 162
insert_drive_file คำสั่ง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 140
insert_drive_file ประกาศเทศบาลต้าบลปากน้าหลังสวน เรื่อง นโยบาย/มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง มาตรการและแนวทางการต่อต้านการทุจริจ ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ความโปร่งใสในองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 2978
เดือนนี้10,453
ทั้งหมด262,216