เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
folder คำสั่ง เทศบาล
insert_drive_file คำสั่ง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file คำสั่ง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file คำสั่ง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 69
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่องการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 71
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้้าหลังสวน เรื่อง การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ้า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง แต่งตัังเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และรับแจ้งการทุจริตคอรัปชั่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1