เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
folder เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
insert_drive_file นโยบาย "No Gift Policy ไม่รับ - ไม่ให้ของขวัญของกำนัล" poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file ประกาศเทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน เรื่อง เจตนารมณ์การบริหารงานและนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ของเทศบาลต้าบลปากน้้าหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 166
insert_drive_file ประกาศเทศบาลต้าบลปากน้าหลังสวน เรื่อง เจตจ้านงการบริหารงานด้วยความสุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กรกฎาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 181
insert_drive_file ประกาศเทศบาลต้าบลปากน้าหลังสวน เรื่อง ประกาศเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารเทศบาลต้าบลปากน้าหลังสวน ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 164
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เจตนารมณ์การบริหารงานและนโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 169
insert_drive_file ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2560 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 165
1 - 7 (ทั้งหมด 7 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 3075
เดือนนี้10,453
ทั้งหมด262,216