เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
folder การตรวจสอบภายใน
insert_drive_file ข้อตรวจพบ จากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ การคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เผยแพร่วันที่ : 4 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 2
insert_drive_file รายงานการฝึกอบรมนักวิชาการตรวจสอบภายใน รุ่นที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบ การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ อปท poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
เผยแพร่วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file แนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายในสำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file ข้อตรวจพบ จากการปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ การคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 187
insert_drive_file การวางแผนการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การจัดทำรายงานและติดตามผล poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 56
insert_drive_file เอกสารรวบรวมข้อทักท้วงของสตง. ในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 20 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 53
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องกำหนดกอง/สำนัก หรือส่วนราชการที่มีชื่อเรียกอย่างอื่นของเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 61
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารบุคคลในเทศบาล(ฉบับที่ 4)พ.ศ.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file การจัดทำกฏบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และกฏบัตรของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 64
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 57
insert_drive_file หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file คำสั่งแต่งและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
1 - 15 (ทั้งหมด 15 รายการ) 1