เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
คิวอาร์โค๊ดสำนักงานเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วม
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
เผยแพร่วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 109
คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 117
คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี
เผยแพร่วันที่ : 18 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 112
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2564 | เปิดอ่าน : 52
คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2564 | เปิดอ่าน : 130
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
นายวิชัย อนันตเมฆ
นายกเทศมนตรี
ตำบลปากน้ำหลังสวน
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
folder การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
folder มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
folder มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
folder มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
folder มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
folder มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
folder มาตรการป้องกันการรับสินบน
folder มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
folder มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณา
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ sitemap
วันนี้ 3053
เดือนนี้10,453
ทั้งหมด262,216